Patanjala

Lokalitas

Ipisna Idéalisme Masarakat kana Basa Daérah

Ku: Hayati Mayang Arum

Rasa kareueus kana budaya sorangan, beuki dieu beuki ipis baé. Pakta di lapangan geus jadi bukti anu nyata yén kiwari tali raga katineung kana budaya, hususna basa daérah téh geus ampir pegat. Contona baé, basa indung nu saolah-olah ditundung, rundayan anyar jarang pisan diwanohkeun kana basa rasana, basa daérah buktina. Didieu pisan gambaran anu goréng tina kalolobaan masarakat di Indonésia. …..baca lebih lanjut

Iklan

Dongéng Abah Warung

Ku : Hayati Mayang Arum

abah

Abah warung kitu katelahna. Hiji jalma nu boga warung panggedéna di Kampungéta mah. Manéhna geus kasohor, kawentar kajanapria ku kapinteran élmu beladirina, pedit jeung telengesna, sarta ku kakejemannana. Geus puguh deui ari ku harga-harga dagangannanu marahal mah geus jadi sabiwir hiji, nyekék ka rahayat leutik.

Beungeutna béwos jémros budi amprotan. Ceuk paribasana, tukang bobok tukang tarok, tukang nyingkab-nyingkabkeun anderok.

Ari pangna disebut ……baca lebih lanjut

Ngariksa Ngaraksa Rajah

Ku: Hayati Mayang Arum

 

“Pun sapun sampurasun
Ka manggung neda papayung…”

Masarakat Sunda umumna apal jeung wawuh kanu ngaranna rajah. Pikeun kuring, tacan apal sabenerna mah iraha rajah diayakeun atawa ku saha mimiti dijieunna. Sabab lamun nilik tina basana, rajah ngandung silib jeung siloka anu loba pisan lenyepaneunna. Ieu jadi ciri mandiri jeung nandakeun yén para pujangga nu mimiti nyieun rajah téh lain jalma samanéa. Kitu deui tina rupa (macemna) basa dina rajah méh sarua atawa mirip hal ieu jadi ciri mandiri nu kadua tina rajah.

Rajah nyaéta ….baca lebih lanjut

Shooting-Situs Gunung Susuru

Shooting-Situs Gunung Susuru

|Plasabumi|Baju Kopral|Komunitas|Shooting Aksi Asik 2014|Situs Gunung Susuru|

Shooting film Aksi Asik, dina raraga miéling poé rumaja internasional. Gawé bareng jeung Yayasan Kampung Halaman-Jogjakarta.

Upaya Pelestarian Ketahanan Budaya

Oleh: Hayati Mayang Arum

Kita pergi sejenak ke negeri Jepang. Sepanjang pertokoan, perkantoran, nama jalan dan tempat-tempat umum identik dengan huruf-hurufnya; Hiragana, Katakana, atau kanji. Dengan kekhasnya, mereka mampu memancarkan nuansa segan dan elegan ketika pengunjung datang ke sana. Apa yang menjadi khas dari mereka, salasatunya adalah bahasa dan tulisan asli mereka. …….baca lebih lanjut

Harupat Boga Karep Ngajomantara

Ku: Hayati Mayang Arum

???????????????????????????????Mun dina manuk mah pantes meureun disebut bulu harupat, enya keur meumeujeuhna bulu harupateun, keur meumeujeuhna tumuwuh bulu nu sareukeutna. Acan bisa néangan kadaharan umur sakitu mah. Sok sumawona kudu hiber jauh. Sakalieun ngadon ceuleugeug ka luareun sayang ogé biasana sok tuluy di sampeurkeun ku indungna, terus diaping bari sina baranghakan jeung dilatih kakuatan jangjang jeung pita sorana. Diusen tiap waktu nepi ka gedé tur bisa hiber nyiar kipayah sorangan. Teu badis ti kitu meureun, kaayaan grup Karinding Harupat mangsa kiwari. Grup musik karindingan mahasiwa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI-Bandung entragan 2013 anu diistrénan langsung dina pagelaran seni Nyulam Bulan, 29 Mei ka tukang. …….baca lebih lanjut

Karinding Harupat

Karinding Harupat

Ngajomantara|Lokalitas|Karinding|Baraya Sunda 2013

Peran jeung Fungsi Mahasiswa

Kakararén Mitsun:

Ku: Hayati Mayang Arum

Matéri ti: Panggih Cahyo Setiaji

Dina kanyataanna, mahasiswa nya éta jalma déwasa anu ngabogaan kasempetan pikeun néang, ngamekarkeun, tur ngalarapkeun élmu

??????????????????????????????? pangaweruh anu sipatna kritis jung teu weléh sadia dina nyinghareupan hiji masalah.

Mahasiswa ngabogaan ciri-ciri anu pinunjul, batan golongan-golongan séjénna. Diantarana ayana sumanget kejuangan, ayana kahayang mobilitas (parobahan kanu leuwih hadé), dinamis, sarta aktif ….baca lebih lanjut

Manajemén Média Ngokolakeun Média Kampus

Ku: Hayati Mayang Arum

Teu gampang sabenerna mah ngokolakeun média kampus téh, tapi teu susah deuih. Asal aya SDM jeung maké téhnik nu hadé pikeun ngahontalna. Ngomongkeun perkara média massa, pikiran urang kalolobaanna langsung ngabelesat kana widang tinulis, karédaksian, wartawan, jst. Padahal disatukangeun hasil nu mangrupa média, aya bagian pital nu ngarojong kana hasilna hiji média, nya éta bagéan manajemén média nu ngokolakeun getihna hiji media. Ku ayana hal éta, manajemén média téh kacida diperlukeunna. ….baca lebih lanjut

Sajarah Basa Sunda

Ku: Hayati Mayang Arum

Basa Sunda téh basa indung. Atawa sok disebut ku istilah first language (basa utama) pikeun urang Sunda boh nu aya di jero atawa luar Tatar Sunda. Timbul hiji pananya ngeunaan sajarah basa Sunda. Timana asalna, kumaha perkembanganna, pungsi sarta kalungguhanna.

Gambar …..baca lebih lanjut